ສິນເຊື່ອ

car finance

ທາງເລືອກສຳລັບສິນເຊື່ອ

ທາງເລືອກການຜ່ອນຂອງທ່ານ ກັບ ລາວຟອດຊີຕີ

ພວກເຮົາມີຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທາງດ້ານການເງິນ ຫລາຍກວ່າ 10 ບໍລິສັດ, ລາວຟອດຊີຕີ ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບທາງເລືອກທີ່ດີໃນການຊື້ລົດຟອດຂອງທ່ານ.

ສຳລັບການຊື້ ລົດຟອດທ່ານຈະມີທາງເລືອກ ທັງການຈ່າຍເງິນຕົ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຜ່ອນ

  • ຈ່າຍກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ 30% 
  • ໄລຍະການຜ່ອນຍາວນານເຖິງ 84 ເດືອນ (7 ປີ)

ເອກກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້

  1. ບັດປະຈຳໂຕ
  2. ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
  3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  4. ໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານ
  5. ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນ (ສຳລັບທຸລະກິດ)
  6. ໃບລາຍງານການເຄືອນໄຫວການເງິນ (6ເດືອນ ເຖິງ 1ປີ)
  7. ແຜນທີ່ບ້ານ ແລະ ແຜນທີ່ຫ້ອງການ (ໃນກໍລະນີເຮັດທຸລະກິດ)

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ