ລະບົບຊ່ວຍການອອກໂຕຂະໜະຈອດທາງລາດຊັນ (HLA)

ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕຂະໜະຈອດທາງລາດຊັນ (HLA)

ການອອກໂຕຈາກທາງລາດຊັນ ຖືເປັນການທ້ານທາຍຝືມືການຂັບລົດຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ລົດຄັນຫລັງຈອດຕິດຢູ່ຫ່າງຈາກລົດທ່ານພຽງບໍ່ທໍ່ໃດມິນລີແມັດ ລະບົບຊ່ວຍການອອກໂຕທາງລາດຊັນໃຫ້ທ່ານຄາບຄວາມກັງວົນວ່າລົດຈະໄຫລ ບໍ່ວ່າທາງຈະຊັນເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.

ການເຮັດວຽກ

  • ເຊັ່ນເຊີ້ຕິດກັບຄັນເລັ່ງ ເພື່ອວັດອົງສາຂອງພື້ນທີ່ອຽງ ຖ້າລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃນຈະສ່ຽງທີ່ຈະໄຫລ ລະບົບຈະຊ່ວຍການອອກໂຕຂະນະຈອດຢູ່ທາງລາດຊັນຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ.
  • ຂະໜະທີ່ທ່ານຍົກຕີນອອກຈາກເບຣກ ເພື່ອຢຽບຄັນເລັ່ງ ລະບົບຈະຖ່ວງເບຣກໄວ້ປະມານ 3 ວິນາທີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາຢຽບຄັນເລັ່ງໄດ້ກ່ອນທີ່ລົດຈະໄຫລ.

ໝັ່ນໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ອອກໂຕຢູ່ທາງຊັນ

  • ເມື່ອເຄື່ອງຍົນຂອງທ່ານມີກຳລັງພໍທີ່ຈະອອກລົດໂດຍບໍ່ໄຫລ ລະບົບຊ່ວຍການອອກໂຕທາງລາດຊັນ ຈະປ່ອຍເບຣກໃຫ້ທ່ານອອກລົດໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ບໍ່ສະດຸດ.
  • ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ບໍ່ວ່າຈະຂັບຂື້ນ ຫລື ລົງເນີນ ໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພື່ອຈອດລົດຢູ່ທ່າງລາດຊັນ.

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ